جمعه، 10 تیر، 1401

بازرسی از اتحادیه توسط اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان پردیس

در تاریخ 1400/11/03 راس ساعت 9:00 صبح طی نامه ارسالی مبنی بر بازرسی از اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس بازرسی توسط اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان پردیس با حضور نماینده فرماندار،نماینده اداره مالیات،نماینده اداره اماکن،نماینده اتاق اصناف شهرستان پردیس و هیئت مدیره اتحادیه صورت پذیرفت تمامی موارد درخواستی در اختیار عزیزان جهت بررسی قرار گرفت و هیچ گونه مشکلی در اتحادیه وجود نداشت و رئیس اتحادیه طی تقدیر و تشکر از عزیزان جهت بررسی اتحادیه ها درخواست حل مشکلات اصناف را نیز نمودند.

در تاریخ 1400/11/03 راس ساعت 9:00 صبح طی نامه ارسالی مبنی بر بازرسی از اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس بازرسی توسط اداره صنعت،معدن وتجارت شهرستان پردیس با حضور نماینده فرماندار،نماینده اداره مالیات،نماینده اداره اماکن،نماینده اتاق اصناف شهرستان پردیس و هیئت مدیره اتحادیه صورت پذیرفت تمامی موارد درخواستی در اختیار عزیزان جهت بررسی قرار گرفت و هیچ گونه مشکلی در اتحادیه وجود نداشت و رئیس اتحادیه طی تقدیر و تشکر از عزیزان جهت بررسی اتحادیه ها درخواست حل مشکلات اصناف را نیز نمودند.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه