جمعه، 10 تیر، 1401

دادنامه شماره 140009970905810725 هیات دیوان عدالت اداری

بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۳۸ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۴۱ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۳۸ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۴۱ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی ابلاغ شد.
بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۳۸ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۴۱ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی

بخشنامه درخصوص ارسال دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۲۵ مورخ ۱۴۰۰/۳/۱۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال صورت جلسه های شماره ۳۸ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۷/۱۲/۱۳ و شماره ۴۱ - ۲۰۱ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۹ شورای عالی مالیاتی ابلاغ شد.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه