جمعه، 10 تیر، 1401

مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد 169 مکرر و 169

بخشنامه موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ و لغو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹ بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ و لغو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹ ابلاغ شد.  
بخشنامه موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ و لغو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع ابطال بخشنامه شماره ۲۱۰/۹۹/۸ مورخ ۱۳۹۹/۱/۱۹ و لغو بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۳۸ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۹ درخصوص مبدا زمانی مهلت رسیدگی به جرایم موضوع مواد ۱۶۹ مکرر و ۱۶۹ ابلاغ شد.

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه