جمعه، 10 تیر، 1401

ابلاغیه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی سال های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸

ابلاغیه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی سال های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ بخشنامه سازمات امور مالیاتی مورخ ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی سال های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ ابلاغ شد. در این بخشنامه بیان شد که : با توجه به این که تراکنش های بانکی اشخاص مشکوک به فرار مالیاتی در سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی (BTIS) بارگذاری شده و گزارش تراکنش های بانکی و هم چنین ریز تراکنش های بانکی بررسی شده مودیان مشکوک به صورت سیستمی قابل بهره برداری برای ادارات کل می باشد. هم چنین در این بخشنامه آوده شده است  که : اطلاعات تراکنش های بانکی سنوات ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ با جمع گردش بستانکار بررسی شده است سالانه کم تر از ۵۰ میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده، مشمول حابرسی و رسیدگی مالیاتی نمی باشند. در این بخشنامه در خصوص زمانبندی اعلام شده است: مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمانبندی مناسب، نسبت به رسیدگی همزمان کلیه منابع مالیاتی تراکنش های بانکی با اولویت مودیان دارای تراکنش با مبالغ بالا، حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام نموده و پس از تنظیم گزارشات رسیدگی و مطالبه مالیات ظرف مهلت مذکور در خصوص کلیه تراکنش های بانکی؛ علاوه بر ثبت نتیجه کلیه اقدامات در سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی نتیجه را به صورت ماهانه به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند. هم چنین مهلت رسیدگی متناسب با تعداد مودیان مالیاتی بوده و برای اداره های کل امور مالیاتی مرکز، شمال، غرب و شرق، تهران و شمیرانات و استان اصفهان تا پایان بهمن ماه سال جاری می باشد. همچنین بررسی تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم تهیه اظهارنامه برآوردی مودیان مذکور می باشد، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف نحو تولید اظهارنامه برآوردی سال ۱۳۹۸ از ورود به امر رسیدگی این قبلی موارد اجتناب نمایند.

ابلاغیه رسیدگی مالیاتی به تراکنش های بانکی سال های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸

بخشنامه سازمات امور مالیاتی مورخ ۳۱-۰۶-۱۴۰۰ در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی سال های ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ ابلاغ شد. در این بخشنامه بیان شد که : با توجه به این که تراکنش های بانکی اشخاص مشکوک به فرار مالیاتی در سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی (BTIS) بارگذاری شده و گزارش تراکنش های بانکی و هم چنین ریز تراکنش های بانکی بررسی شده مودیان مشکوک به صورت سیستمی قابل بهره برداری برای ادارات کل می باشد.

هم چنین در این بخشنامه آوده شده است  که : اطلاعات تراکنش های بانکی سنوات ۱۳۹۵ لغایت ۱۳۹۸ با جمع گردش بستانکار بررسی شده است سالانه کم تر از ۵۰ میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده، مشمول حابرسی و رسیدگی مالیاتی نمی باشند.

در این بخشنامه در خصوص زمانبندی اعلام شده است: مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمانبندی مناسب، نسبت به رسیدگی همزمان کلیه منابع مالیاتی تراکنش های بانکی با اولویت مودیان دارای تراکنش با مبالغ بالا، حداکثر تا پایان آذر ماه سال جاری اقدام نموده و پس از تنظیم گزارشات رسیدگی و مطالبه مالیات ظرف مهلت مذکور در خصوص کلیه تراکنش های بانکی؛ علاوه بر ثبت نتیجه کلیه اقدامات در سامانه اطلاعات تراکنش های بانکی نتیجه را به صورت ماهانه به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند.

هم چنین مهلت رسیدگی متناسب با تعداد مودیان مالیاتی بوده و برای اداره های کل امور مالیاتی مرکز، شمال، غرب و شرق، تهران و شمیرانات و استان اصفهان تا پایان بهمن ماه سال جاری می باشد.

همچنین بررسی تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۸ اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد اظهارنامه، مستلزم تهیه اظهارنامه برآوردی مودیان مذکور می باشد، بنابراین ادارات کل امور مالیاتی تا زمان تعیین تکلیف نحو تولید اظهارنامه برآوردی سال ۱۳۹۸ از ورود به امر رسیدگی این قبلی موارد اجتناب نمایند.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه