جمعه، 10 تیر، 1401

نحوه بررسی تراکنش های بانکی مالیاتی سال 1394

متصدیان محترمواحدهای صنفی به اطلاع می رساند: در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 و باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1394 مقرر می دارد: 1-تراکنش های بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده و کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است مشمول رسیدگی مالیاتی نمی باشد. 2-کلیه تراکنش های بانکی ارسالی به ادارات کل می بایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی جهت بررسی و اظهار نظر در اختیار کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 قرار گرفته و صرفا در صورت لزوم به حسابرسی بر اساس صورتجلسه کمیته مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود. بدیهی است: رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی قبل از اظهارنظر کمیته مذکور موضوعیت ندارد. 3-تراکنش های ارسالی برای اشخاصی که تراکنش های بانکی سال قبل انها به تشخیص کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 نیاز به رسیدگی نداشته و یا پس از رسیدگی و تشخیص مالیات در مراجع ذی صلاح مالیاتی منجر به رفع تعرض از مودی شده است برای سال 1394 با تایید کمیته مذکور نیازی به ارسال به ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی ندارند. 4-در اجرای بند 18 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامی که در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد لذا ماموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند. 5-مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمانبندی مناسب نسبت به رسیدگی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام نموده و نتیجه را هر 15 روز از طریق ثبت در سامانه درخواست پردازش و پیگیری تراکنش های بانکی مشکوک به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند. دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی نیز ضمن جمع بندی گزارش ها و نظارت میدانی نتیجه را به این معاونت گزارش نماید.

متصدیان محترمواحدهای صنفی به اطلاع می رساند:

در اجرای بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 و باتوجه به تصمیمات اتخاذ شده درخصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1394 مقرر می دارد:

1-تراکنش های بانکی سال 1394 با جمع گردش بستانکار بررسی و پالایش شده و کمتر از پنجاه میلیارد ریال که تاکنون مورد رسیدگی واقع نشده است مشمول رسیدگی مالیاتی نمی باشد.

2-کلیه تراکنش های بانکی ارسالی به ادارات کل می بایست قبل از ارسال به ادارات امور مالیاتی و ورود به امر رسیدگی مالیاتی جهت بررسی و اظهار نظر در اختیار کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 قرار گرفته و صرفا در صورت لزوم به حسابرسی بر اساس صورتجلسه کمیته مراتب جهت رسیدگی به ادارات امور مالیاتی مربوطه ارسال شود.

بدیهی است: رسیدگی مالیاتی تراکنش های بانکی قبل از اظهارنظر کمیته مذکور موضوعیت ندارد.

3-تراکنش های ارسالی برای اشخاصی که تراکنش های بانکی سال قبل انها به تشخیص کمیته موضوع بند 1 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 نیاز به رسیدگی نداشته و یا پس از رسیدگی و تشخیص مالیات در مراجع ذی صلاح مالیاتی منجر به رفع تعرض از مودی شده است برای سال 1394 با تایید کمیته مذکور نیازی به ارسال به ادارات امور مالیاتی برای رسیدگی ندارند.

4-در اجرای بند 18 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/1/31 یکی از مهمترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد و مادامی که در رسیدگی به تراکنش های بانکی سال 1397 و قبل از آن اسناد و مدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی به دست نیاید ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد لذا ماموران مالیاتی مکلفند در زمان رسیدگی تراکنش های بانکی نسبت به رعایت کامل مفاد بند مذکور اقدام نمایند.

5-مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا با زمانبندی مناسب نسبت به رسیدگی به تراکنش های بانکی با مبالغ بالا تا پایان خرداد ماه سال جاری اقدام نموده و نتیجه را هر 15 روز از طریق ثبت در سامانه درخواست پردازش و پیگیری تراکنش های بانکی مشکوک به دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گزارش نمایند.

دفتر بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی نیز ضمن جمع بندی گزارش ها و نظارت میدانی نتیجه را به این معاونت گزارش نماید.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه