دوشنبه، 29 دی، 1399

برگزاری آزمون فنی رسته طراحی

باتوجه به نامه دریافتی از اداره محترم فنی و حرفه ای شهرستان پردیس مبنی بر عدم داشتن کد مرتبط برای برگزاری آزمون فنی رسته طراحی این مسئولیت را به اتحادیه واگذار نموده اند. که اتحادیه با توجه به داشتن کارشناسان خبره در تمامی رسته های زیرمجموعه آمادگی خودر اجهت برگزاری اعلام نموده و اولین آزمون فنی رسته طراحی را حضور رئیس اتحادیه، رئیس کمیسیون فنی اتحادیه به عنوان نماینده از طرف کمیسیون فنی و کارشناس مربوط به رسته طراحی به صورت عملی و کتبی به عمل آورده است.  

باتوجه به نامه دریافتی از اداره محترم فنی و حرفه ای شهرستان پردیس مبنی بر عدم داشتن کد مرتبط برای برگزاری آزمون فنی رسته طراحی این مسئولیت را به اتحادیه واگذار نموده اند.

که اتحادیه با توجه به داشتن کارشناسان خبره در تمامی رسته های زیرمجموعه آمادگی خودر اجهت برگزاری اعلام نموده و اولین آزمون فنی رسته طراحی را حضور رئیس اتحادیه، رئیس کمیسیون فنی اتحادیه به عنوان نماینده از طرف کمیسیون فنی و کارشناس مربوط به رسته طراحی به صورت عملی و کتبی به عمل آورده است.

 

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه