دوشنبه، 29 دی، 1399

آزمون سکه

باتوجه به اهمیت رسته سکه فروشی و جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و اینکه دادسرای محترم درخواست کارشناسی سکه های فروخته شده را به این اتحادیه ارسال می نماید رئیس اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس در جهت کمک از واحدهای صنفی این شهرستان که متقاضی دریافت پروانه کسب سکه می باشند به همراه رئیس کمیسیون فنی و کارشناس صنف سکه آزمون عملی و کتبی به عمل آورده است.

باتوجه به اهمیت رسته سکه فروشی و جلوگیری از تضییع حقوق مشتریان و اینکه دادسرای محترم درخواست کارشناسی سکه های فروخته شده را به این اتحادیه ارسال می نماید رئیس اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس در جهت کمک از واحدهای صنفی این شهرستان که متقاضی دریافت پروانه کسب سکه می باشند به همراه رئیس کمیسیون فنی و کارشناس صنف سکه آزمون عملی و کتبی به عمل آورده است.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه