دوشنبه، 29 دی، 1399

اطلاعیه درخصوص موج دوم کرونا

اطلاعیه باتوجه به شیوع موج دوم کرونا کلیه واحدهای صنفی و مراجعه کنندگان آن ها موظف به استفاده از ماسک در واحدصنفی می باشند در صورت عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی وفق قانون برخورد می گردد. روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس

اطلاعیه

باتوجه به شیوع موج دوم کرونا کلیه واحدهای صنفی و مراجعه کنندگان آن ها موظف به استفاده از ماسک در واحدصنفی می باشند در صورت عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی وفق قانون برخورد می گردد.

روابط عمومی اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه