سه شنبه، 30 دی، 1399

اطلاعیه

مصوب شدن نرخنامه صنفی کافی نت و فناوران رایانه باتوجه به پیگیری های صورت پذیرفته اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس از اتحادیه فناوران رایانه تهران و اتحادیه فناوران رایانه شهرستان دماوند و دریافت نظرات واحدهای صنفی و بررسی کمیسیون فنی اتحادیه و همچنین هیئت مدیره محترم اتحادیه نرخنامه ها تعیین و جهت مصوب گردیدن به ریاست محترم انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شهرستان پردیس و ریاست محترم کمیسیون نظارت براصناف ارسال گردید. با پیگیری های متعدد ریاست محترم اتحادیه ظرف مدت کمتر از یکهفته نرخنامه های به امضای ریاست محترم انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شهرستان پردیس و ریاست محترم کمیسیون نظارت براصناف رسید و جهت توزیع به اعضای صنف اطلاع رسانی گردید. همچنین ریاست محترم اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن شهرستان پردیس اعلام نمودند اعضای محترم صنف نسبت به رعایت نرخنامه ها اقدام نمایند.

مصوب شدن نرخنامه صنفی کافی نت و فناوران رایانه

باتوجه به پیگیری های صورت پذیرفته اتحادیه فناوران رایانه ورسته های همگن شهرستان پردیس از اتحادیه فناوران رایانه تهران و اتحادیه فناوران رایانه شهرستان دماوند و دریافت نظرات واحدهای صنفی و بررسی کمیسیون فنی اتحادیه و همچنین هیئت مدیره محترم اتحادیه نرخنامه ها تعیین و جهت مصوب گردیدن به ریاست محترم انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شهرستان پردیس و ریاست محترم کمیسیون نظارت براصناف ارسال گردید.

با پیگیری های متعدد ریاست محترم اتحادیه ظرف مدت کمتر از یکهفته نرخنامه های به امضای ریاست محترم انجمن حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شهرستان پردیس و ریاست محترم کمیسیون نظارت براصناف رسید و جهت توزیع به اعضای صنف اطلاع رسانی گردید.

همچنین ریاست محترم اتحادیه فناوران رایانه و رسته های همگن شهرستان پردیس اعلام نمودند اعضای محترم صنف نسبت به رعایت نرخنامه ها اقدام نمایند.

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه