دوشنبه، 29 دی، 1399

کمیسیون رسیدگی به شکایات

کمیسیون رسیدگی به شکایات وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات،رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان وگزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد. 1-کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی،به اتحادیه مربوط اعلام نمایند. اتحادیه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید. 2-کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت پنج روز شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرارداده و نظر خود را به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید. 3-اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب،پرونده را مختومه نماید و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی،پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا اداراتعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید.   رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات:جناب آقای سعید میرزایی نایب رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات:جناب آقای سید سالار میرزایی دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات:جناب آقای محرمعلی اکبرپور

کمیسیون رسیدگی به شکایات

وظیفه کمیسیون رسیدگی به شکایات،رسیدگی به شکایات خریداران و مصرف کنندگان وگزارش بازرسان و ناظران موضوع ماده 52 قانون می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

1-کلیه اشخاص می توانند شکایت و یا گزارش خود را در مورد تخلفات صنفی،به اتحادیه مربوط اعلام نمایند. اتحادیه موظف است موضوع را ظرف مهلت دو روز کاری رسیدگی و به کمیسیون مذکور ارجاع نماید.

2-کمیسیون رسیدگی به شکایات موظف است ظرف مدت پنج روز شکایات دریافتی را با حضور شاکی و متشاکی مورد رسیدگی قرارداده و نظر خود را به اتحادیه برای اقدامات قانونی اعلام نماید.

3-اتحادیه موظف است حداکثر ظرف مدت سه روز کاری شکایت دریافتی و نظر کمیسیون را مورد بررسی قرارداده و در صورت احراز عدم تخلف فرد صنفی، یا انصراف شاکی، با اعلام مراتب،پرونده را مختومه نماید و در صورت احراز تخلف و یا اعتراض شاکی،پرونده را از طریق واحد بازرسی و نظارت اتاق اصناف به سازمان تعزیرات حکومتی و یا اداراتعه آن در شهرستان ها برای رسیدگی ارسال نماید.

 

رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات:جناب آقای سعید میرزایی

نایب رئیس کمیسیون رسیدگی به شکایات:جناب آقای سید سالار میرزایی

دبیر کمیسیون رسیدگی به شکایات:جناب آقای محرمعلی اکبرپور

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه