دوشنبه، 29 دی، 1399

کمیسیون حل اختلاف

کمیسیون حل اختلاف وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افرافی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد. 1-شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد،کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید. 2-درهر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده،نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد. 3-چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد،حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد. تبصره-چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ،اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید. رئیس کمیسیون حل اختلاف:جناب آقای سید ابوالقاسم تقوی نایب رئیس کمیسیون حل اختلاف:جناب آقای رمضانعلی قدس الهی دبیر کمیسیون حل اختلاف:جناب آقای علی احمد زنگنه

کمیسیون حل اختلاف

وظایف کمیسیون حل اختلاف رسیدگی به اختلافات صنفی افرافی و صلح و سازش بین آنان می باشد که از طریق اتحادیه به کمیسیون ارجاع می گردد.

1-شکایت افراد صنفی باید در دفتر اتحادیه ثبت و حسب نوبت در دستور کار کمیسیون قرار گیرد،کمیسیون موظف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به شکایات رسیدگی و نظر خود را به اتحادیه برای اقدام قانونی اعلام نماید.

2-درهر مورد اعضای کمیسیون پس از طرح موضوع و استماع نظرات طرفین و بررسی مستندات ارایه شده،نظر خود را اعلام خواهند نمود و در صورت عدم حصول سازش بین طرفین به صدور نظریه مبادرت خواهد شد.

3-چنانچه در جریان رسیدگی کمیسیون به اختلافات مطروحه صنفی تخلفاتی احراز گردد،حسب مورد به ترتیب مقرر در قانون و مقررات نظام صنفی اقدام خواهد شد.

تبصره-چنانچه عضو اتحادیه کشوری به نظر اتاق ایران معترض باشد می تواند ظرف مدت بیست روز پس از زمان ابلاغ،اعتراض خود را به دبیرخانه هیات عالی نظارت منعکس نماید. دبیرخانه موظف است برابر مقررات به موضوع رسیدگی نماید.

رئیس کمیسیون حل اختلاف:جناب آقای سید ابوالقاسم تقوی

نایب رئیس کمیسیون حل اختلاف:جناب آقای رمضانعلی قدس الهی

دبیر کمیسیون حل اختلاف:جناب آقای علی احمد زنگنه

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه