دوشنبه، 29 دی، 1399

کمیسیون آموزش

کمیسیون آموزش وظایف کمیسیون آموزش 1-نیازسنجی،برنامه ریزی وهماهنگی برگزاری دوره های آموزشی. 2-همکاری در برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب(موضوع بند (ن) ماده (30) قانون) بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقا دانش و مهرات اعضا 3-همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی (مهارت شغلی)به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقای کارایی صاحبان واحدهای صنفی. 4-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه. نایب رئیس کمیسیون آموزش:جناب آقای سید حمید حسینی دبیر کمیسیون آموزش:جناب آقای داود آریا کیا

کمیسیون آموزش

وظایف کمیسیون آموزش

1-نیازسنجی،برنامه ریزی وهماهنگی برگزاری دوره های آموزشی.

2-همکاری در برگزاری دوره های آموزشی متقاضیان صدور و تمدید پروانه کسب(موضوع بند (ن) ماده (30) قانون) بررسی و ارایه پیشنهاد در خصوص دوره های آموزشی مورد نیاز جهت ارتقا دانش و مهرات اعضا

3-همکاری در برگزاری دوره های آموزشی تخصصی فنی (مهارت شغلی)به منظور بالا بردن میزان اطلاعات و مهارت فنی و ارتقای کارایی صاحبان واحدهای صنفی.

4-انجام سایر امور ارجاعی از سوی اتحادیه.

نایب رئیس کمیسیون آموزش:جناب آقای سید حمید حسینی

دبیر کمیسیون آموزش:جناب آقای داود آریا کیا

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه