دوشنبه، 29 دی، 1399

مدارک تشکیل پرونده

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب 1-سند مالکیت عین و منفعت ویا منافع از جمله اجاره نامه-صلح نامه-هبه-قرارداد مشکارکت-به همراه کپی مبایعه نامه و یاقرارداد موضوع ماده (10) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی 2-اصل وفتوکپی برگ پایان خدمت ویا معافیت 2 سری پشت و رو 3-عکس جدید 6 قطعه (4*3) 4-فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات 2 سری و اصل شناسنامه 5-فتوکپی کارت ملی پشت و رو اصل کارت ملی 6-اصل و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی 1 سری 7-تاییدیه کدپستی 8-درصورتیکه کارگاه و یا واحدصنفی به صورت شرکت ثبتی فعالیت دارد مدارک شرکت شامل اساسنامه،اظهارنامه و روزنامه رسمی شرکت اصل و فتوکپی آن 9-درصورت داشتن شریک (مبا یعه نامه،سند رسمی،اجارنامه) مدارک کپی کارت ملی،کپی شناسنامه و کپی وضعیت نظام وظیفه وشماره تلفن همراه شریک الزامی می باشد. 10-درصورت داشتن معرفی نامه از بنیاد مبنی بر واجد شرایط بودن متقاضی جهت دریافت پروانه ایثارگری به صورت رایگان 11-درصورت تولیدی بودن واحد ثبت نام در سامانه  www.nwms.ir 12-ثبت نام اولیه در سایت ایرانیان اصناف www.g4b.ir و دریافت کدرهگیری و پیرینت کد

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پروانه کسب

1-سند مالکیت عین و منفعت ویا منافع از جمله اجاره نامه-صلح نامه-هبه-قرارداد مشکارکت-به همراه کپی

مبایعه نامه و یاقرارداد موضوع ماده (10) قانون مدنی اعم از رسمی و یا عادی

2-اصل وفتوکپی برگ پایان خدمت ویا معافیت 2 سری پشت و رو

3-عکس جدید 6 قطعه (4*3)

4-فتوکپی شناسنامه از تمام صفحات 2 سری و اصل شناسنامه

5-فتوکپی کارت ملی پشت و رو اصل کارت ملی

6-اصل و فتوکپی آخرین مدرک تحصیلی 1 سری

7-تاییدیه کدپستی

8-درصورتیکه کارگاه و یا واحدصنفی به صورت شرکت ثبتی فعالیت دارد مدارک شرکت شامل اساسنامه،اظهارنامه و روزنامه رسمی شرکت اصل و فتوکپی آن

9-درصورت داشتن شریک (مبا یعه نامه،سند رسمی،اجارنامه) مدارک کپی کارت ملی،کپی شناسنامه و کپی وضعیت نظام وظیفه وشماره تلفن همراه شریک الزامی می باشد.

10-درصورت داشتن معرفی نامه از بنیاد مبنی بر واجد شرایط بودن متقاضی جهت دریافت پروانه ایثارگری به صورت رایگان

11-درصورت تولیدی بودن واحد ثبت نام در سامانه  www.nwms.ir

12-ثبت نام اولیه در سایت ایرانیان اصناف www.g4b.ir و دریافت کدرهگیری و پیرینت کد

چاپ   ایمیل

عضویت در خبرنامه